جلسه با نمایندگان ایستگاه های تاکسی برونشهری

31 مرداد 1401

جلسه بانماینده گان ایستگاهای تاکسی برونشهری باحضور جناب
آقای کنعانی ریاست محترم شواری شهر لاهیجان وریاست سازمان پیرامون بررسی مشکلات وساماندهی رانندگان برونشهری

روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری لاهیجان

گالری ویدیو

سلام برنامه نظافت در کرج